Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

INFO PRAWNE

Regulamin Serwisu STOREKO.PL
ZAWARTOŚĆ:

Art. 1          WSTĘP

Art. 2          DEFINICJE

Art. 3          TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Art. 4          UCZESTNICTWO W SERWISIE

Art. 5          ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Art. 6          BLOKOWANIE KONTA

Art. 7          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 8          REKLAMACJE

Art. 9          KOŃCOWE

 

Art. 1 WSTĘP

Poniższy  Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego storeko.pl znajdującego się pod adresem internetowym  storeko.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Potencjalny Użytkownik  jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu akceptacji wszystkich jego postanowień.

Dane uzyskane podczas rejestracji użytkownika będą wykorzystywane do prowadzenia działalności portalu , statystyk.

 

Art. 2     DEFINICJE

Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Startup storeko.pl działający w ramach Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa NIP 524 249 5143

Baza Profili — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób
w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora świadczeń.

Konto  –   jest dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Konta nie mogą służyć do reklamy. Nazwa nie może być nazwą firmy, użytkownicy podejrzani o działania autopromujące zostaną usunięci .

Login/ Nick jest to nazwa użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

 

Art. 3       TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Właścicielem serwisu jest Startup storeko.pl działający w ramach Akademickie Inkubatoty Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Warszawa, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402, NIP:5242495143, REGON: 015690013

Przedmiotem działalności Serwisu jest promocja zdrowego stylu życia,   zachowań proekologicznych oraz kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie kontaktu ze sobą osób o podobnych zainteresowaniach.  Użytkownik portalu może zapisać się do newslettera, z którego w każdej chwili też może się wypisać poprzez odznaczenie odpowiedniej funkcji w profilu lub kliknięcie w odpowiednie miejsce w newsletterze.

Niezbędnym dla korzystania portalu  jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów  oraz konto poczty e-mail.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

Art. 4  UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Partnerów, którzy będą reklamować swoje produkty i usługi. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za dane i treści zamieszczone na stronach Partnerów.

4. Procedura zapisania się do newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie storeko.pl.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

–  Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym do newslettera są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

h) nie będę spamować innych użytkowników ani portalu

i) wszystkie treści będę traktować jako informację, a nie poradę

j) wyrażam zgodę do używania moich wypowiedzi przez Storeko w ramach portalu

 

Art. 5   ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Każdy Użytkownik może zapisać do Newslettera  email(e) odnoszące się  do jego osoby.

2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
Działania polegające na próbie destabilizacji portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Prowadzący serwis  jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem.
W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym.
Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze:
– erotycznym
– pornograficznym

naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację: rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp., naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

Art. 6   ZABLOKOWANIE KONTA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek
z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4. Każda ze Stron „umowy” o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

5. Rozwiązanie „umowy” przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie.

6. „Umowa” może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie portalu

7.  W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

8.  Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

9.  W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta bez podania przyczyny.

 

Art. 7   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

Art. 8   REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

Art. 9     KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem WWW.storeko.pl/regulamin. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się
z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem.
W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
7. W przypadku przekroczenia prawa prze Użytkowników  zastrzegamy sobie prawo do udzielenia zebranych danych dla organów ścigania.

O autorze

Storeko

Strona www: http://storeko.pl