Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

Konkurs – „Rozgrzej się z ajurwedą”

Konkurs – „Rozgrzej się z ajurwedą”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Rozgrzej się z ajurwedą” organizowanym wspólnie przez serwis storeko oraz a-ajurweda . Do wygrania „Ajurwerdyjska książka kucharska” autorstwa A. Morningstar oraz U. Desai!

 

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest przesłanie przepisu na rozgrzewający napój wraz z jego fotografią.

 

Gdzie wysłać pracę, do kiedy

Prace należy wysyłać na adres e-mail info@storeko.pl oraz równocześnie na adres redakcja@storeko.pl w terminie do 14.02.2013 r.

 

Nagrody, nagrody, nagrody

Na zwycięzcę czeka nagroda ufundowana przez serwis a-ajurweda – „Ajurwerdyjska książka kucharska”, której autorkami są Amadea Morningstar oraz Urmila Desai.

Ajurwedyjska książka kucharska

Książka zawiera ponad 250 sprawdzonych, łatwych w przygotowaniu przepisów, stworzonych, by wspomóc zachowanie witalności i energii przez długie lata. Oferuje szeroki wachlarz  receptur, dostosowanych do poszczególnych typów – od orientalnych dań indyjskich aż po europejskie i amerykańskie specjały.

Publikacja dostarcza nowego spojrzenia na starożytną sztukę samoleczenia. Dogłębnie omawia ajurwedyjski system żywienia oraz system trzech dosz. Kładzie nacisk na pełną wartość odżywczą potraw, ich właściwości lecznicze oraz okoliczności takie jak pory roku, styl życia czy podróże.

O autorkach:

Amadea Morningstar – uzyskała licencjat w dziedzinie żywienia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a następnie tytuł magistra psychoterapii. W 1983 roku rozpoczęła studia nad ajurwedą i jej praktycznym zastosowaniem, które sprawiły, że ajurweda stała się kluczowym elementem jej prywatnej praktyki leczenia oraz nauczania. Od 1984 roku pracuje w Instytucie Ajurwedy w Albuquerque, w Nowym Meksyku.

Urmila Desai – poznała i doświadczyła kuchni ajurwedyjskiej w swojej rodzinnej wiosce Halol, w Indiach. Jest zaangażowana w praktykę jogi, zdrowia oraz gotowania. Inspiracja przepisami ajurwedyjskimi wypływa z jej duchowej praktyki.

Cena detaliczna: 59 zł
Liczba stron: 428
Format: 16,5 x 23,5
Rok wydania: 2011

 

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Uczestnik – uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkanie na terytorim Rzeczpospolitej Polski, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.
1.2. Organizator – organizatorem konkursu pt. Wyraź swoją opinię”, zwanego dalej Konkursem, jest serwis storeko.pl oraz serwis a-ajurweda.pl.
1.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

2. Zasady konkursu

2.1. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
2.2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.02.2013 roku.

 

3. Praca Konkursowa

3.1. Uczestnik jest obowiązany przesłać przepis na rozgrzewający napój wraz z jego fotografią.
3.2. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

 

4. Termin nadsyłania prac

4.1. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 14.02.2013 r. włącznie.

 

5. Zgłaszanie prac

5.1. Prace można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres info@storeko.pl oraz jednocześnie na adres redakcja@storeko.pl, w tytule maila proszę wpisać „Konkurs –Rozgrzej się z ajurwedą”, w mailu proszę umieścić swoje dane niezbędne do wysyłki nagród w przypadku ich otrzymania.
5.2. Prace przesłane inną drogą lub niezgodne z postanowieniami zawartymi w powyższym punkcie zostaną wykluczone z Konkursu i nie poddane ocenie.
5.3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.storeko.pl oraz na fanpagu organizatora w terminie do 21.02.2013 r.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Użytkownika.
5.5. Zgłoszenie pracy jest jednocześnie akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie, potwierdzeniem autentyczności danych niezbędnych do wysyłki nagrody głównej zawartych w e-mailu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

6. Zasady oceny i wyboru zwycięzców

6.1. Na ocenę końcową składać się będzie suma punktów przyznana przez członków jury, a osoba której praca otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie nagrodzona.
6.2. Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu drogą mailową.
6.3. Werdykt jury jest ostateczny, niepodważalny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

7. Prawa autorskie

7.1. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba przesyłająca pracę jest jej autorem i posiada pełne prawa autorskie do przesłanej pracy.
7.2. Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury osób trzecich w związku ze złamaniem podpunktu 7.1.

 

8. Nagrody

8.1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna za najlepszą pracę konkursową wyłonioną na skutek selekcji przez jury.
8.2. Nagrodę główną stanowi Ajurwerdyjska książka kucharska” autorstwa A. Morningstar oraz U. Desai i nie podlega ona wymianie na gotówkę.
8.3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
8.4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez osobę nagrodzoną.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską/Pocztę Polską.
8.6. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
9.2. Uczestnik przesyłając pracę wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wykorzystania zdjęć/artykułu/hasła w dowolnym czasie i formie do celów promocji Konkursu.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz jego pracy na stronie www.storeko.pl, www.a-ajurweda.pl oraz na swoim fanpageuna co Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.
9.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.